นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  (VISION)โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

          มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ประกอบอาชีพสุจริตสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          จุดเด่น ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม ครูทุกคนมีความโอบอ้อมอารีผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีวินัยให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่

          จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสังคม AEC ได้ตามเกณฑ์

 

ด้านมาตรการส่งเสริม   จุดเด่น สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมและประสบความสำเร็จ

                จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาต้องจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

พันธกิจ  (MISSION)โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

    1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

    2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน

    3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำแสดงออกอย่างมีเหตุผล

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.       ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี

6.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการแสวงหา รู้จักใช้เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

    7.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและให้นักเรียน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้     

    8.  พัฒนาครูด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู จิตบริการและสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     9.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

    10.  พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน อย่างมีคุณภาพ

 

Comments