ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ กำกับ ดูแลและส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

               จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านสวนกล้วย พบว่าสถานศึกษามีความหลากหลาย ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนรวมทั้งปัจจัยการทำงานทำให้ผลการปฏิบัติงานของแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่แตกต่างกันและมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากขึ้น

               โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตระหนักในความสำคัญของคุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นฐานแห่งการพัฒนาและเป็นเป้าหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะครูและสถานศึกษา ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

Comments