วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (VISION)  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

        มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ประกอบอาชีพสุจริตสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ  (MISSION)  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

    1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

    2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน

    3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำแสดงออกอย่างมีเหตุผล

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการแสวงหา รู้จักใช้เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

    7.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้     

     8.  พัฒนาครูด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู จิตบริการและสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     9.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

    10.  พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน อย่างมีคุณภาพ

11.  พัฒนารูปแบบ  การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  (GOAL)โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่นร้อยละ  85

    2.  ครู ร้อยละ  100จัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    3. ผู้เรียนร้อยละ 90มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

    4. ผู้เรียนร้อยละ  100เป็นคนดี  มีคุณธรรมนำความรู้ตามคุณธรรม 8 ประการ  และดำรงตนยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

    5. ผู้เรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

    6. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้

    7.  บุคลากรโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และเข้าใจในโครงสร้างการบริหารงาน

    8.  ครูร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น

    9.  ครูและบุคลากรร้อยละ100 มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณครูจิตบริการ  และสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     10. ชุมชนและหน่วยงานร้อยละ 100  มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

     11. บุคลากรโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนารูปแบบวิชาการ  การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments